Tämä on arkistoitu sivu, jota ei enää päivitetä. Sivu voi sisältää vanhentunutta informaatiota. Katso ajanmukaiset sivut osoitteesta www.tampereensuomalainenklubi.fi

-----------------------------------------

Klubin johtokunnan esitys sääntöjen muutokseksi hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä Klubin kevätkokouksessa 11.3.2013; toinen käsittely syksyllä 2013. Ks. linkki.

------------------------------------------

Tampereen Suomalainen Klubi ry
perustettu 22.9.1891

Säännöt ja järjestyssääntö

Tampereen Suomalaisen Klubin säännöt
sääntömuutos on rekisteröity yhdistysrekisteriin 17.9.2002

1 §
Tampereen Suomalainen Klubi ry:n, myöhemmin näissä säännöissä Klubi, kotipaikka on Tampereen kaupunki ja sen toiminta-alueena on Pirkanmaa.

2 §
Klubin tarkoituksena on vaalia suomalaista kulttuuria, suomalaiskansallisia perinteitä ja suomen kieltä, antaa jäsenilleen tilaisuus kehittävään keskinäiseen kanssakäymiseen suomalaiskansallisessa hengessä sekä toimia suomalaisuuden hyväksi ylläpitämällä isänmaallisten, sivistyksellisten, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten kysymysten harrastusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Klubi järjestää kokouksia, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia ja retkiä. Klubi voi harjoittaa alaansa koskevaa julkaisutoimintaa, tukea alan julkaisuja, jakaa apurahoja ja stipendejä pääasiassa ei kuitenkaan jäsenilleen, sekä antaa avustuksia sivistyksellisille tai maanpuolustuksellisille yhteisöille sekä sotiemme veteraanien järjestöille ja heidän perinteitään vaaliville järjestöille.

Klubi voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä. Klubi voi omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3 §
Klubin varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta yksimielisesti hyväksyä kirjallisen hakemuksen perusteella isänmaalliseksi tunnetun oikeistomielisen maailmankatsomuksen omaavan, hyvämaineisen Suomen kansalaisen, joka hyväksyy klubin tarkoituksen ja jota kaksi Klubin jäsentä suosittelee.

Kunniajäseneksi Klubin varsinainen kokous voi johtokunnan yksimielisestä esityksestä kutsua Klubin toiminnassa ansioituneen jäsenen.

Johtokunta voi kutsua ulkojäseneksi sellaisen vieraan maan kansalaisen, joka on ansiokkaasti edistänyt klubin tarkoitusta ja toimintaa. Ulkojäseniä voi kerrallaan olla enintään neljä henkilöä. Heillä ei ole äänioikeutta klubin kokouksissa. Ulkojäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

4 §
Jäsen voi erota Klubista ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Klubin kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Johtokunta voi erottaa Klubista jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muute jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän Klubiin liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään Klubissa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Klubia tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 §
Varsinaiset jäsenet suorittavat liittymismaksun ja vuosittaisin jäsenmaksun. Sen suuruudesta päättää syyskokous.

Kunniajäsenet samoin kuin 30 vuotta jäsenenä olleet ovat jäsenmaksusta vapaat.

6 §
Klubin asioita hoitaa hallitus, jota nimitetään johtokunnaksi ja johon kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittavat Klubin esimies ja varaesimies ja seitsemän jäsentä, jotka valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan, ja joista on joka toinen vuosi kolme ja joka toinen vuosi neljä erovuorossa.

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan, jota kutsutaan isännöitsijäksi sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri toimii myös Klubin kokousten sihteerinä.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä heiltä vaativat.

Johtokunta on päätösvaltainen viiden jäsenen saapuvilla ollessa.

Klubin esimiehen tehtäviin kuuluu johtaa Klubin aatteellista toimintaa, vastata Klubin kokousten asiasisällöstä ja johtaa niissä puhetta.

Johtokunnan tehtävänä on hoitaa Klubin taloudellisia asioita, kantaa ja vastata Klubin puolesta sekä edustaa sitä.

7 §
Klubin nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Johtokunta voi kuitenkin valtuuttaa Klubin sihteerin, rahastonhoitajan tai muun nimeämänsä toimihenkilön yksin allekirjoittamaan Klubin kirjeenvaihtoon liittyvät tai taloudenhoidossa tarvittavat asiakirjat, ei kuitenkaan velkasitoumuksia.

8 §
Klubin tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9 §
Johtokunta kutsuu Klubin kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla tiedonannoilla, tai Klubin kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla kokouskutsulla.

10 §
Klubi pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Klubin kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous marras-joulukuussa johtokunnan määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Klubin kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Klubin äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaati ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämiseksi on esitetty johtokunnalle.

Klubin kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään edellisen tilikauden vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.

Klubin syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. päätetään seuraavan toimintavuoden liittymis- ja jäsenmaksusta
6. käsitellään johtokunnan esitys seuraavan toimintavuoden tulo- ja menoarvioksi
7. toimitetaan Klubin esimiehen ja varaesimiehen vaalit seuraavaksi kalenterivuodeksi
8. valitaan jäsenet erovuorossa olevien johtokunnan jäsenten tilalle
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
10. toimitetaan jäsenten vaalit niihin toimikuntiin, jotka katsotaan tarpeellisiksi Klubin toiminnalle
11. käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.

Syyskokousta edeltävässä Klubin kokouksessa valitaan viisijäseninen valitsijalautakunta, joka tekee syyskokoukselle ehdotuksen siinä valittavista esimiehestä, varaesimiehestä, johtokunnan jäsenistä ja tarpeellisiksi katsottujen toimikuntien jäsenistä. Syyskokouksessa voidaan esittää myös muita ehdokkaita.

11 §
Klubin kokouksissa on jokaisella varsinaisella- ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Klubin kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai Klubin purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä kokouksessa ja tätä tarkoittavien myönteisten päätösten tekemiseen vaaditaan, että kummassakin kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa ehdotusta.

Jos Klubi purkautuu, käytetään varat jonkin yleishyödyllisen, suomalaiskansallisen tarkoituksen edistämiseksi, josta jälkimmäinen purkamisesta päättävä kokous tarkemmin päättää.

13 §
Muuten noudatetaan Klubin toiminnassa yhdistyslakia ja Klubin johtokunnan hyväksymiä järjestyssääntöjä.

**************

Tampereen Suomalaisen Klubin järjestyssääntö
hyväksytty johtokunnan kokouksessa 20.4.2009.

1 §
Tampereen Suomalaisen Klubin ravintola on klubin jäsenille ja yleisölle avoinna arkisin kello 11.00-14.00 välisenä aikana ja muina aikoina ravintola toimii tilausravintolana. 

Klubi ja sen toimikunnat, työryhmät ja jäsenet voivat tilata tilausravintoalan palveluksia käyttöönsä taksoilla, jotka vuosittain yhdessä sovitaan. Juhlapyhinä sekä kesälomien aikana klubiravintola on suljettu. Täsmällisistä kiinnioloajoista sovitaan vuosittain klubin ja ravintolan kesken. 

Jäsenille tarkoitetut tilat, biljardisali, perinnehuone, peräkamari ja Aaretti sen sijaan ovat jäsenten käytettävissä kaikkina aikoina, juhlapyhiä ja kesälomia lukuun ottamatta. Kulku tiloihin tapahtuu 70 Euron panttia vastaan isännöitsijältä saatavalla avaimella Kuninkaankadun puoleisesta ovesta. Avain tunnistaa vierailijat ja kellonajat, jolloin he käyvät tiloissa. Yöpyminen tiloissa ei ole sallittua. 

Biljardipelihuoneessa on juoma-automaatti, jossa on tarjolla virkistysjuomia ja olutta. Juomapalvelu toimii itsepalveluperiaatteella, ”ota kaapista, maksa kassaan.” Ravintola ylläpitää palvelua ja toimikunnat ja työryhmät vastaavat siitä, että maksut ovat kunnossa. Juoma-automaatin käytöstä on biljardisalin tiloissa ohjeet. 

Tarjoilu lopetetaan puolituntia ennen sulkemista. 

Jäsen, jota ei tunneta, todistakoon vaadittaessa jäsenyytensä.

 2 §
Jäsenellä on oikeus tuoda vieraita klubihuoneistoon.  Jäsen vastaa vieraansa käyttäytymisestä Klubissa.

 3 §
Kirjasto ja pelihuoneet ovat yksinomaan jäsenten käytössä.

Kirjastossa älköön häirittäkö lukijoita äänekkäällä keskustelulla.  Kirjastosta ei saa kuljettaa pois sanomalehtiä ja julkaisuja.

4 §
Klubin kokousten ja juhlien aikana ovat biljardi ja muut pelit kielletty.

Uhkapeli on Klubissa kielletty.

 5 §
Suomalaisen Klubin perinteet edellyttävät, että Klubi on sen jäsenille viihtyisä vapaahetkien viettopaikka, missä hyviä tapoja vaalitaan.  Tämä asettaa velvoituksia jokaiselle jäsenelle.

Klubihuoneistossa noudatettakoon siisteyttä, hyvää järjestystä, hyviä tapoja ja vältettäköön muita jäseniä häiritsevää käyttäytymistä.

 Johtokunnan jäsenet ja isännöitsijä valvovat näiden järjestyssääntöjen noudattamista ja on heidän antamiaan määräyksiä ehdottomasti noudatettava.

Joka vahingoittaa Klubin omaisuutta, korvatkoon viipymättä vahingon.

 6 §
Kaikki muistutukset, joihin jäsenen tai vieraiden käyttäytyminen antaa aihetta, tehtäköön johtokunnalle.

 7 §
Klubin jäsenelle, joka rikkoo näitä järjestyssääntöjä, voi johtokunta antaa varoituksen taikka erottaa jäsenen Klubista joko määräajaksi tai kokonaan.

 8 §
Jäsenmaksut on suoritettava viipymättä ja viimeistään toukokuun kuluessa.
 

Nämä järjestyssäännöt on johtokunta hyväksynyt huhtikuun 20. päivänä 2009 pitämässään kokouksessa.

JOHTOKUNTA

 
Klubin jäseneksi voi hakea täyttämällä oheisen lomakkeen ja palauttamalla sen henkilökohtaisesti johtokunnan jäsenelle tai isännöitsijälle.

Lomake >>