Tampereen Suomalaisen Klubin missio, visio ja arvot

Tampereen Suomalaisen Klubin johtokunta hyväksyi 13.10.2008 Klubin strategian vuosille 2009 - 2015. Klubin toimintaa ko. aikavälillä ohjaavat strategiassa määritellyt Klubin missio, visio ja arvot. 

Missio

Missio on se ”suuri tehtävä”, jota varten organisaatio on olemassa ja se vastaa kysymykseen miksi olemme olemassa ja mistä otamme vastuun.

Tampereen Suomalaisen Klubin (seuraavassa Klubi) sääntöjen 2§:ssä määritellään, että Klubin tarkoituksena on 
- vaalia suomalaista kulttuuria, suomalaiskansallisia perinteitä ja suomen kieltä, 
- antaa jäsenilleen tilaisuus kehittävään keskinäiseen kanssakäymiseen suomalaiskansallisessa hengessä sekä 
- toimia suomalaisuuden hyväksi ylläpitämällä isänmaallisten, sivistyksellisten, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten kysymysten harrastusta, 
ja että tarkoituksensa toteuttamiseksi Klubi 
- järjestää kokouksia, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia ja retkiä 
ja että Klubi voi 
- harjoittaa alaansa koskevaa julkaisutoimintaa, 
- tukea alan julkaisuja, 
- jakaa apurahoja ja stipendejä, ei kuitenkaan pääasiassa jäsenilleen, sekä 
- antaa avustuksia sivistyksellisille tai maanpuolustuksellisille yhteisöille sekä sotiemme veteraanien järjestöille ja heidän perinteitään vaaliville järjestöille.

Klubin järjestyssääntöjen 5§:ssä todetaan, että 
- Klubi on jäsenilleen viihtyisä vapaahetkien viettopaikka, jossa vaalitaan hyviä tapoja.

Edellä olevan pohjalta ja lähtökohdaksi strategisille tavoitteille Klubin missioksi määritellään: 
- Klubi syventää kansallista aatteellista, kulttuurista ja taloudellista tietämystä sekä kansainvälisen vuorovaikutuksen ymmärtämistä, ja toimii siten ajattelun suunnannäyttäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana, 
- Klubi vaalii äidinkieltämme, suomen kieltä, 
- Klubi toimii suomalaiskansallisen perinteen siirtämiseksi tuleville polville. Klubi esittelee kulttuuriamme ja historiaamme myös kansainvälisesti ja
- Klubi tarjoaa jäsenilleen paikan ja mahdollisuuden kehittävään keskinäiseen kanssakäymiseen suomalaiskansallisessa hengessä, monenlaisiin harrastuksiin, miellyttävään yhdessäoloon ja seurusteluun.

Visio

Visio on haluttu tulevaisuudenkuva, jota kohti pyritään. Se vastaa kysymykseen, millaista tulevaisuutta halutaan ja mistä Klubi tunnetaan tulevaisuudessa. Tampereen Suomalaisen Klubin visio ulottuu vuoteen 2015. Sen mukaan Klubi 
- on tavoiteltu yhteisö, johon liitytään sen arvopohjan sekä sen tarjoamien mahdollisuuksien ja toiminnan vuoksi, 
- on kansallisen ajattelun suunnannäyttäjä, uusien näköalojen rakentaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, 
- on vuoropuhelun edistäjä jäsenten kesken sekä ympäröivässä yhdyskunnassa ja yhteiskunnassa, 
- tarjoaa jäsenilleen ajatuksia herättäviä ja kiinnostavia sisältöjä, antoisia ja myönteisiä kokemuksia ja mahdollisuuksia keskinäiseen kanssakäymiseen, 
- palvelee kilpailukykyisesti jäsenkuntaansa, 
- on arvostettu ja haluttu yhteistyökumppani ja toimija, 
- kasvaa jäsenmäärältään tasaisesti ja
- on taloudellisesti vakaalla pohjalla.

Arvot

Arvot edustavat Klubissa hyväksyttyä pysyväisluonteista ajattelua, asennoitumista ja käytöstä. Perustan arvoasettelulle antavat Klubin säännöt, järjestyssäännöt sekä pitkät, 1800-luvun lopulle ulottuvat, perinteet. Arvot ohjaavat Klubin ja sen hallinto- ja toimielinten toimintaa sekä jäsenten toimintaa klubilaisina.

Tampereen Suomalaisen Klubin keskeisiä arvoja ovat 
- suomalaiskansallinen, isänmaallinen ja oikeistomielinen maailmankatsomus, 
- suomalaisuuden parhaiden perinteiden kunnioittaminen, 
- kansallisen edun huomioon ottaminen, 
- sekä yhteisöllisyyden että yksilön arvostaminen, 
- kehittämis- ja uudistumishalu sekä
- avoimuus, yhteistyö ja vuorovaikutus.